Ochrana osobných údajov


„Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je v súlade s legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. Tento dokument obsahuje informáciu o tom, ako spracúvame osobné údaje, o právnom základe ich spracovania, o spracúvaní tretími osobami, sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby.


Prevádzkovateľom na účely ochrany osobných údajov a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.drinkexpert.sk je spoločnosť:


LIEHOVAR LEOPOLDOV, a. s.
sídlo: Trnavská cesta, Leopoldov, 92041, Slovenská republika
IČO: 34127101
IČ DPH: SK2020374510
DIČ: 2020374510
spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10172/T

tel.: 0337352133, emailová adresa na účely ochrany osobných údajov: gdpr@drinkexpert.sk


účel spracúvania osobných údajov

právny základ spracúvania osobných údajov

spracúvané osobné údaje

doba spracúvania

naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností (napr. pre potreby vybavenia reklamácie, vystavenia daňového dokladu), ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Slovenskej republiky


Pokiaľ si objednáte tovar v našom internetovom obchode, spracovanie Vašich osobných údajov slúži na uzavretie a plnenie zmluvy ako aj dokončenie objednávky, prijatie platby a doručenie tovaru.

čl. 6 (1) písm. b) nariadenia GDPR: predzmluvné (zodpovedanie dotazu) a zmluvné vzťahy (zmluva o kúpe tovaru na našej internetovej stránke)

meno a priezvisko, titul (ak ho uvediete), adresa, fakturačné údaje, iné kontaktné údaje uvedené zákazníkom, telefónne číslo pre doručenie kuriérskou službou, adresa elektronickej pošty pre potreby prijatia a potvrdenia objednávok, písomná a elektronická komunikácia so zákazníkom pre potreby vybavenia reklamácií, adresa trvalého bydliska, adresa doručenia tovaru, identifikácia zákazníka a platby.


Pri platbe: bankovým prevodom evidujeme číslo bankového účtu. Pri platbe kreditnou kartou sú osobné údaje potrebné pre platbu zhromažďované u poskytovateľa platobných služieb.

max. 4 roky (v prvom rade spracúvame osobné údaje po dobu plnenia zmluvných povinností – vybavenie objednávky a dodanie tovaru. A tiež po dobu plnenia zákonných povinností po dobu stanovenú právnymi predpismi (napr. pre účely reklamácie 2 roky, plnenie daňových a účtovných povinností 10 rokov).


REGISTRÁCIA NA STRÁNKE: za účelom nakupovania našich produktov za zvýhodnené ceny

čl. 6 (1) písm. a) nariadenia GDPR: súhlas na spracovanie osobných údajov

meno, priezvisko, email, telefón, adresa

4 roky

ZASIELANIE NOVINIEK:

na marketingové účely formou zasielania noviniek alebo akcií o tovaroch na Vami zadaný email

v prípade prihlásenia sa na odber noviniek

čl. 6 (1) písm. a) nariadenia GDPR: súhlas na spracovanie osobných údajov

emailová adresa

4 roky


Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Poskytnutie Vašich osobných údajov je Vašou slobodnou voľbou. V prípade, že ich neposkytnete, nebudete môcť realizovať online nákup tovaru na našej internetovej stránke, nebudeme Vám zasielať informačné emaily o našich produktoch (odber noviniek), a pred každou odoslanou objednávkou budete musieť vyplniť všetky údaje.


Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom, za účelom zabezpečenia poskytovaných služieb na webovej stránke www.drinkexpert.sk :


v súvislosti s akým účelom spracovania používame sprostredkovateľa

sprostredkovateľ:

na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností


(sprostredkovateľ zabezpečuje činnosť e-shopu a vybavovania objednávok)

Slovenské liehovary a likérky a.s.

Sídlo:Trnavská cesta,

92041 Leopoldov

IČO: 36241369

spoločnosť je zapísaná v OR vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10183/T


na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností


(sprostredkovateľ zabezpečuje zákonné účtovné a daňové povinnosti)

FINSERVIS TAX, s.r.o.

Sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7,

81108, Bratislava

IČO: 35758490

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99083/B


na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností


(sprostredkovateľ zabezpečuje vývoj a správu e-shopu serveru)

Faust Agency s.r.o.

Sídlo: Karpatské námestie 10A,

831 06, Bratislava

IČO: 47433485

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121560/B


ZASIELANIE NOVINIEK:

na marketingové účely


(sprostredkovateľ zabezpečuje online marketingovú stratégiu)

Effectix.com, s.r.o.

Sídlo: Jakubovo nám.19

81109, Bratislava

IČO: 45535477

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65042/B


Heureka Shopping s.r.o.
Sídlo: Karolinská 650/1,

18600 Praha 8 – Karlín, ČR
IČ: 02387727
C 218977 vedená u Mestského soudu v Praze

ST. NICOLAUS-trade, a.s.
Sídlo: Trnavská cesta 100 , 821 01 Bratislava
IČO: 35680261
spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č.: 974/B


na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností(sprostredkovateľ zabezpečuje sklad / balenie / vyskladňovanie / doručovanie zákazníkom)

FREE Company s.r.o.

Sídlo: Stará Vajnorská11

83104, Bratislava

IČO: 47976292

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104976/B


na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností


(sprostredkovateľ zabezpečuje fakturáciu)


SuperFaktura, s.r.o.

Sídlo: Pri Suchom mlyne 6,

81104, Bratislava

IČO:46655034

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 81403/B


na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností


(sprostredkovateľ zabezpečuje platobnú bránu)(sprostredkovateľ zabezpečuje technické prepojenie s e-schopom)

TrustPay, a.s.

Sídlo: Za Kasárňou 1,

83103, Bratislava

IČO: 36865800

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4919/B


Faust Agency s.r.o.

Sídlo: Karpatské námestie 10A,

831 06, Bratislava

IČO: 47433485

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121560/B


na účel: naplnenie činnosti e-shopu, pri predaji tovaru a jeho doručení kupujúcemu, ako aj pre naplnenie zákonných povinností


(sprostredkovateľ zabezpečuje kuriérské služby)


isklad Express kuriér Bratislava

FREE Company s.r.o.

Sídlo: Stará Vajnorská11

83104, Bratislava

IČO: 47976292

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104976/B


Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9,

975 99, Banská Bystrica 1

IČO: 36631124

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 803/S


Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov sú:

Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, s v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu). V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete požadovať (v súlade s legislatívou, máte):

  1. právo na prístup (čl. 15 GDPR), k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli. Ak si toto právo uplatníte, potvrdíme Vám, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.

  2. právo na opravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. My sami máme primárny záujem na tom, aby sme spracúvali o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. Na toto právo nadväzuje právo byť informovaný ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení ich spracovania: Sme povinní informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, o oprave alebo výmaze osobných údajov alebo obmedzení spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

  3. právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), ktoré sa volá i ako tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už nemáme zákonnú povinnosť alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme. Právo na výmaz sa neuskutoční, ak je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu právnych povinností, pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady určené v Nariadení GDPR.

  4. právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR). Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich osobných údajov, ak: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli overiť presnosť údajov, a) spracúvanie je protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia, c) už osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku, d) vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, po dobu pokiaľ nie je overené, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

  5. právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR), zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od nás inému subjektu, kedy odovzdáme Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné.

  6. právo na namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov, v prípade, ak by sme ich spracúvali na účely priameho marketingu, alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončíme spracúvanie osobných údajov na tento účel.

  7. právo odvolať súhlas: v prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe udeleného súhlasu, a to kedykoľvek ústne, písomne alebo na emailovú adresu: gdpr@drinkexpert.sk zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov aj poštou na adresu prevádzky.

  8. právo podať sťažnosť ak sa domnievate, že nespracúvame osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.


Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európskej únie, ibaže toto umožňujú právne predpisy.“